Ana Sayfa
 Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Doğrudan Temin Duyuru
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

 


Faaliyet Raporları

 


2010 Yılı Faaliyet Raporu

SUNUŞSürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, Sivas'ın önceliklerini göz önünde bulundurarak sahip olduğumuz kaynakları verimli ve etkin bir şekilde kullanmaya özen gösterip, 2010 yılını Sivas için güzel çalışmalara imza atarak geride bırakmış bulunuyoruz.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41. maddesine göre; Kamu İdarelerinin stratejik planlama ve performans programları uyarınca, yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet raporu hazırlamaları hükme bağlanmıştır. Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda hazırlamış olduğumuz 2010 Yılı Sivas İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu; İl Özel İdaresinin misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, insan kaynakları ve fiziki kaynakları, bilişim sistemi, yönetim sistemi, temel politikalar ve öncelikler, 2010 yılında yürütülen yatırım hizmetleri ve önemli projelere ait bilgilerle, mali bilgileri kapsamaktadır.

Yerel yönetimlerin etkinliğinin artırıldığı bu dönemde idaremiz; halkın mahalli müşterek niteliğe haiz yatırım hizmetlerine öncelik vermekte ve merkezi idarenin görevlerine katkı bağlamında merkezi idarenin ulaşamadığı en ücra köylere dahi hizmetlerin en rasyonel şekilde ulaşmasına gayret göstermektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, kanunların çerçevelediği şekilde mali durumumuz, hizmetin aciliyeti, mevcut altyapı potansiyeli gibi kriterlere dikkat ederek çalışmalarımıza yön vermekteyiz.

2010 yılında özellikle kırsal altyapı hizmetlerinde ilimizin gelişimi adına oldukça önemli çalışmalar yapılmıştır. Yol ve Ulaşım hizmetleri kapsamında önceki yıllarda yapılan çalışmalara ilaveten 2010 yılında 111 km I.kat asfalt çalışması yapılarak 2003 yılında %15 ler seviyesinde olan asfalt kaplamalı yol oranı 2010 yılı sonunda %30 lara çıkmıştır. Ayrıca yıl içerisinde 377 Km II.kat asfalt, 828 km stabilize kaplama, 67 km onarım çalışması ve 218 adet menfez ve 3 adet köprü inşaatı tamamlanarak köy yollarındaki ulaşım standardı yükseltilmiştir. Ayrıca 7 yerleşim yerinde15.500 m2 köy içi parke taş inşaatı tamamlanmıştır. Yine 2010 yılı içerisinde 82 adet içmesuyu inşaatı tamamlanmış ve 2003 yılında %70 lerde olan şebekeli köy ve mezra adedi 2010 yılı sonu itibari ile % 91 lara ulaşmıştır. 2010 yılında 5 adedi İller Bankası kaynaklarından olmak üzere 48 adet kanalizasyon inşaatı yapılmış ve 2003 yılında %11 seviyesinde olan kanalizasyonlu köy sayısı 2010 yılı sonunda %40 seviyesine çıkmıştır. Oldukça geniş bir alana sahip olan Sivas ilinin toplam 1.216.707 hektar tarım alanı mevcut olup bunun 310.000 hektarı sulanabilir arazidir. Tarımın Sivas'ın gelişiminde ki öneminin bilincinde olarak tarımsal sulama hizmetleri kapsamında 2010 yılı içerisinde bitirilen 44 adet sulama tesisi ile 614 ha alan daha sulu ziraata açılmıştır. Amacımız içmesuyu ve kanalizasyonu olmayan hiçbir yerleşim yerinin kalmaması olup Sivas'ın en ücra köşesinde yaşayan insanlarımızın yaşanabilir, sağlıklı, ulaşım problemleri olmadan huzur ve refah içerisinde yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamaktır. Yapılan kırsal altyapı çalışmalarımızda 2005 yılından bu yana KÖYDES projesi ile ilimize tahsis edilen toplam 126.710.903,00 TL ödenek faaliyetlerimize ivme kazandırmıştır.

2011 yılı çalışma döneminde de, Meclisimizce alınacak kararlar doğrultusunda ve kurum personelimizin özverili çalışmaları ile İlimizin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunacak hizmetler yapacağımıza inanıyorum.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 39. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41. maddesi gereğince hazırlanan 2010 Yılı Sivas İl Özel İdaresi Faaliyet Raporunu İl Genel Meclisimize sunar, yeni çalışma döneminde başarılar dilerim.Ali  KOLAT

Vali
 ** 2010 yılı faaliyet raporunu indirmek için tıklayınız
Sayfa Başı