Ana Sayfa
 Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Doğrudan Temin Duyuru
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

 


Faaliyet Raporları

 


2005 Yılı Faaliyet Raporu5018 sayılı Kamu Mali YÖnetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41.maddesinde kamu idarelerinin stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans gÖstergelerine gÖre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gÖsterecek şekilde faaliyet raporu hazırlamaları hükme bağlanmıştır.Diğer taraftan 04.03.2005 tarihinde yayımlanan 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 31. maddesi gereğince İl Özel İdarelerinin stratejik yatırım planlarını hazırlamaları gerekmektedir. Ülkemizde son yıllardaki genel eğilim başta yerel yÖnetimler olmak üzere kamusal alanda stratejik planların yapılması, uygulanması ve değerlendirilmesi yÖnündedir. Stratejik planlar bugünkü mevcut durumu analiz eden, bu analizlerden yola çıkarak gelecekte ulaşılmak istenen durumu ortaya koyan, geleceğe yÖnelik yapılması gereken yatırımları ve hizmetleri katılımcılık ilkesine gÖre belirleyen, bu yatırım ve hizmet ihtiyacını kaynaklarına ve il'in Önceliklerine gÖre düzenleyen planlardır. Kamusal ve yerel kaynakların verimli ve etkin şekilde il'in Önceliklerine gÖre kullanılmasını sağlayan, hazırlık, uygulama ve denetim sürecinde vatandaşa katılım ve sÖz hakkı veren stratejik yatırım planları gelecekte ilimizin kalkınmasında ve gelişmesinde en Önemli yÖnetsel araç olacaktır. 2023 İl Gelişme Planı'na uyumlu şekilde hazırlanan Sivas İl Özel İdaresi Stratejik Yatırım Planı 09.12.2005 tarihinde İl Genel Meclisinde oylanarak kabul edilmiştir. Kırsal Altyapı Hizmetleri SektÖrüne ilişkin planlamalar da 3 yıllık stratejik plana dahil edilmiştir. İl Özel İdaresi kapsamında performans programı ve performans gÖstergelerini belirleme çalışmaları ise devam etmektedir. Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en Önemli unsurlarından biri olup, aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir. Bu ilke ve anlayışa uygun olarak hazırlanan 2005 yılı Sivas İl Özel İdaresi faaliyet raporu; İl Özel İdaresinin misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı,insan kaynakları ve fiziki kaynaklar, bilişim sistemi, yÖnetim ve iç kontrol sistemi, temel politikalar ve Öncelikler, 2005 yılında yürütülen yatırım hizmetleri ve Önemli projelere ait bilgileri, mali bilgileri ve 2006-2008 dÖneminde yapılması düşünülen yatırımları kapsamaktadır. 2005 yılı sonu itibariyle cari harcamalar 41.135.375 YTL, yatırım harcamaları 28.539.164 YTL. ve transfer harcamaları 19.007.049 YTL. olmak üzere toplam harcama 88.681.588 YTL olarak gerçekleşmiştir. Sivas halkının daha iyi yaşam düzeyine kavuşması yÖnündeki çalışmalarda büyük gayret gÖsteren İlçe Kaymakamlarına, İl Genel Meclisi Üyelerine, BÖlge ve İl Müdürlüklerimize ve İl Özel İdaresi personeline teşekkür ederim. Dr. Hasan CANPOLAT Vali 2005 Yılı İl Özel İdaresi Faaliyet Raporunu İndirmek İçin Tıklayınız.


Sayfa Başı